Řády

Táborový řád

Táborový řád platí pro každé dítě, které je účastníkem tábora po celou dobu jeho trvání.

Chování táborníků

 • Táborník je povinen poslouchat své vedoucí stejně tak, jako všechny ostatní z vedení tábora.
 • Táborníci vzájemně spolupracují, chovají se jako jeden tým. K ostatním se chovají slušně a
  ohleduplně. V případě, že se kdokoli necítí bezpečně, svěří se někomu z vedení, komu věří
  (ať už oddílovému vedoucímu, hlavnímu vedoucímu, zdravotnici, apod…).
 • Užívání drog, pití alkoholu, a kouření se považuje za hrubé porušení táborového řádu a může vést až k vyloučení z tábora.
 • Je zakázáno šplhání nebo lezení po stanech, konstrukci kuchyně, párty stanu nebo kontejneru, hangáru a okolních stromech.

Činnosti a program

 • Program tábora je pro každého táborníka závazný. Nikdo ho svým chováním nebude narušovat. Každý táborník se na programový blok dostaví včas a vybaven čepicí, lahví s čerstvým pitím a vhodným oblečením včetně vhodné obuvi. Během táborového programu se táborníci řídí pokyny vedoucích.
 • Táborník se chová ohleduplně k přírodě a nijak ji neohrožuje a neničí.
 • Nalezne-li táborník uhynulé zvíře (i jeho zbytky) nebo nápadně krotké zvíře, nedotýká se ho a ohlásí to ihned vedoucímu. Táborník také nehladí ani nevolá na psy, kteří se v táboře nachází. Je přísný zákaz psy čímkoli krmit.
 • Všichni táborníci se řídí podle režimu dne, pokud hlavní vedoucí neurčí jinak.
 • O poledním klidu táborník nevyvíjí zbytečnou fyzickou aktivitu. Odpočívá a nabírá síly na další program. V žádném případě svým chováním neruší ostatní.
 • V čase večerky je táborník výhradně ve svém stanu a ve své posteli. Mezi večerkou a budíčkem svým chováním neruší ostatní.

Pohyb táborníků 

 • Táborníci se smí pohybovat pouze v areálu tábora, který je určen hlavním vedoucím při prvním společném nástupu.  Areál smí opustit pouze s vědomím a svolením oddílového vedoucího. 
 • Táborníkům je dovoleno vstupovat do prostor kuchyně pouze při konání denní služby a nočních hlídek. Na marodku smí táborník pouze za doprovodu zdravotnice.
 • Pohyb mezi stany je všem táborníkům přísně zakázán.

Osobní hygiena, strava a pořádek

 • Táborník dbá na každodenní osobní hygienu a čistotu svého oblečení. Zároveň udržuje čistotu a pořádek ve svém stanu, svých věcech a všude po táboře. 
 • Odpadky je třeba odhazovat pouze do nádob k tomu určených.
 • Táborníci se sprchují za dohledu vedoucích.
 • K jídlu nastupuje každý s umytýma rukama. Nikdo nevynáší jídlo mimo prostory jídelny. Táborník si vezme jen tolik jídla, kolik sní. Případné zbytky jídla a odpadky dává vždy na určené místo. K pití se smí používat jen voda k tomu určená nebo připravené či zakoupené nápoje.
 • Služební oddíl nastupuje k jídlu jako první.
 • Po jídle si každý táborník sám umyje svoje nádobí.
 • Ešusy a lahve budou ve stanu vždy otevřené a čisté.
 • Táborník má přísný zákaz konzumovat houby, lesní plody a ovoce nebo jiné volně rostoucí plodiny.
 • Při nakupování na celodenním výletě smí táborníci kupovat jen potraviny a jídla, které mají povoleny v souladu s hygienou.
 • Táborníci dodržují pitný režim.

Věci a majetek

 • Táborník chrání táborový majetek před poškozením a ztrátou. Případnou ztrátu nebo poškození ihned hlásí oddílovému vedoucímu.
 • Sportovní, výtvarné a jiné vybavení si táborník půjčuje pouze se souhlasem vedoucího. Po činnosti vrátí vybavení zpět, odkud si ho vypůjčil.
 • Táborník chrání svůj osobní majetek a v případě ztráty věci ji ohlásí svému oddílovému vedoucímu. V případě nálezu věci jiného táborníka ji vrátí majiteli nebo odevzdá do Ztrát a Nálezů či oddílovému vedoucímu.
 • Peníze a jiné cennosti si táborník uloží do úschovy ke svému oddílovému vedoucímu. Pokud tak neučiní, ručí si táborník sám za jejich případnou ztrátu.
 • Táborníkům je zakázáno vozit na tábor zápalky, zapalovače, zbraně a jiné podobné předměty. Naopak kapesní nožíky jsou na táboře vítány, mohou být však použity pouze za přítomnosti vedoucího

Služební řád

Táborovou službu vykonává služební oddíl v čele se svým vedoucím, který je současně vedoucím dne, a to po dobu 24 hodin.

Denní služba

 • Denní služba dohlíží na to, aby v táboře a blízkém okolí byl pořádek.
 • Má na starost čistotu a pořádek v kuchyni (včetně mytí nádobí), v jídelně a okolí.
 • Dbá na dostatečnou zásobu dřeva, popř. udržuje oheň pod kotlem.
 • Stará se, aby byl vždy zajištěn dostatek teplé vody na sprchování ostatních táborníků.
 • Hlídá, aby byly vždy plné barely s vodou, popř. jestli je dost vody v cisterně.
 • Vynáší koše a případně organizuje rojnici.
 • V případě vyžádání kuchaře pomáhá s přípravou jídla.

Noční služba

 • Noční služba střeží bezpečnost a klid tábora.
 • V pravidelných intervalech v tichosti obchází tábor, neruší noční klid. Baterkami svítí na zem, ne do stanů.
 • Noční hlídky jsou určeny časovými intervaly, které hlídky dodržují. Pět minut před koncem služby, budí hlídku následující, čeká, než se hlídka oblékne a vystřídá je. Poté odchází spát.
 • Pokud se během hlídky stane něco neočekávaného, budí vedoucího, který spí na strážáku.
 • Poslední hlídka vždy půl hodiny před budíčkem budí všechny vedoucí, není-li určeno jinak.
 • Na hlídce jsou vždy jen ti táborníci, kteří jsou předem určeni svým vedoucím.

Požární řád

 • Při mimořádných situacích se táborník řídí pokyny vedoucího.
 • Táborníci nesmí samovolně manipulovat s ohněm a oheň smí rozdělávat pouze za přítomností vedoucího.
 • U ohně musí být vždy přítomen vedoucí starší 18-ti let, bez jeho účasti je možné oheň rozdělávat pouze s jeho vědomím a souhlasem, na místě k tomu určeném.
 • Otevřený oheň není možné nechat bez dozoru, opustit ohniště můžeme jen po dostatečném uhašení vodou a ohniště zahladit (pokud není stálé).